Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT

STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO

PIECHUR”

 

Rozdz. I

 1. Nazwa, teren działania, siedziba, cele działania.

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Turystyczne „PIECHUR”.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest cały świat, a siedzibą miasto Żagań

ul. Szprotawska 24, 68 – 100 Żagań.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swoich członków.

§ 5

Stowarzyszenie może posiadać proporzec i odznakę organizacyjną oraz używać pieczęci.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdz. II

 1. Cele Stowarzyszenia

§ 7

Stowarzyszenie zrzesza osoby uprawiające turystykę kwalifikowaną i niekwalifikowaną.

§ 8

Celem działania Stowarzyszenia są:

 1. Ułatwienie członkom prowadzenia działalności turystycznej i krajoznawczej.

 2. Szkolenie członków i podnoszenie kwalifikacji w zakresie koniecznym do uprawiania turystyki kwalifikowanej.

 3. Kształtowanie postaw poszanowania środowiska naturalnego.

 4. Kształtowanie postaw sprzyjających kulturze współżycia i przestrzegania regulaminowych zadań Stowarzyszenia.

 5. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu samofinansowanie się działalności Stowarzyszenia.

 6. Promocja miasta Żagania i regionu w kraju i zagranicą.

 7. Wspieranie krzewienia turystyki i krajoznawstwa wśród osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 9

Zadania Stowarzyszenia:

 1. Organizacja i obsługa rajdów, wycieczek, obozów, zlotów, konkursów, imprez muzycznych inspirowanych krajoznawstwem, turystyką i ich materialnym zapleczem, itd.

 2. Organizowanie odczytów, projekcji filmów, spotkań, prelekcji itp. z zakresu ochrony przyrody i opieki nad środowiskiem naturalnym i innych.

 3. Stworzenie warunków w środowisku działania zachęcających do uprawiania turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa oraz do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia.

 4. Współdziałanie z pokrewnymi Klubami i Stowarzyszeniami.

Rozdz. III

 1. Organizacja Stowarzyszenia 

§ 10

Stowarzyszenie tworzy szesnaście osób zainteresowanych prowadzeniem działalności turystycznej, które składają deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie ma prawo zakładania klubów, które działają na zasadzie oddzielnych regulaminów.

Rozdz. IV

 1. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 12

Kategoria członków Stowarzyszenia.

 1. Członek założyciel Stowarzyszenia.

 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia,

 3. Członek Honorowy.

§ 13

Prawa członka założyciela Stowarzyszenia:

 1. Decydowanie w sprawach finansowych i majątkowych Stowarzyszenia.

 2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 4. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych odpowiednimi uregulowaniami.

 5. Korzystanie z innych uprawnień wynikających ze statutu Stowarzyszenia.

 6. Używanie odznak i znaków, a także reprezentowania barw Stowarzyszenia w imprezach i zawodach.

 7. Członkowie założyciele mają prawo w ilości 2/3 głosów członków założycieli do uzupełnienia składu członków założycieli.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Decydowanie w sprawach finansowych Stowarzyszenia.

 2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 4. Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych odpowiednimi uregulowaniami.

 5. Korzystanie z innych uprawnień wynikających ze statutu Stowarzyszenia.

 6. Używanie odznak i znaków, a także reprezentowania barw Stowarzyszenia w imprezach i zawodach.

§ 15

Członek honorowy Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia osobom fizycznym i podmiotom posiadającym osobowość prawną.

 2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada ponadto wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego i decydowania w sprawach finansowych i majątkowych.

 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Sposoby nabywania członkostwa:

 1. Członkiem Stowarzyszenia zostaje kandydat na członka po odbyciu minimum rocznego stażu i uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Zmiany kategorii członka Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zgromadzenie ilością 2/3 głosów członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. Regularnie opłacać składki członkowskie Stowarzyszenia.

 2. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

 3. Reprezentować godnie imię członka Stowarzyszenia.

 4. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

Utrata członkostwa następuje w razie:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie.

 2. Skreślenia z listy członków w skutek zalegania w opłatach składek członkowskich i należności za okres dłuższy niż 12 m – cy.

 3. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia.

 4. Utraty osobowości prawnej przez podmioty.

 5. Wykluczenia z powodu naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia.

 6. Od jego decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.

 7. Uchwałę o skreślenie lub wykluczenie członka założyciela podejmuje Walne Zgromadzenie ilością 2/3 głosów członków założycieli.

Rozdz. V

 1. Władze Stowarzyszenia 

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

 4. Sąd Koleżeński.

§ 20

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego trwa dwa lata.

 

 1. 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 21

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 22

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia stanowią członkowie Stowarzyszenia.

§ 23

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu.

§ 24

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dokonuje wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 25

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może odwołać przed upływem kadencji Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu.

§ 26

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ma prawo ilością 2/3 głosów do zmian Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem § 13.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwołane:

 1. Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty oficjalnego zgłoszenia.

§ 29

Termin, miejsce oraz porządek Walnego Zgromadzenia należy podać przynajmniej 7 dni wcześniej.

§ 30

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia powinien obejmować:

 1. Otwarcie zgromadzenia oraz wybór Prezydium zebrania w składzie:

przewodniczący, zastępca i sekretarz, ustalenie prawidłowości zebrania przez prezydium, uchwalenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

 2. Dyskusję nad:

- sprawozdaniem

- udzieleniem absolutorium dla Zarządu

- podjęciem uchwał.

§ 31

Jeżeli Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowych władz, to porządek dzienny Zgromadzenia (poza punktami w § 30) powinien zawierać również wybór komisji skrutacyjnej i sporządzenie list wyborczych.

§ 32

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest prawomocne jeżeli prezydium stwierdzi, iż Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z 30 § niniejszego Statutu pod warunkiem, że w Zgromadzeniu uczestniczyły co najmniej ½ członków Stowarzyszenia + 1 członek.

§ 33

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają ilością 2/3 głosów obecnych członków.

§ 34

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, natomiast wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek Walnego Zgromadzenia.

 

 1. 2. Zarząd Stowarzyszenia.

§ 35

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 36

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Wybiera on ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika

i członka do spraw kulturalno - oświatowych. W razie zmniejszenia się ilości członków Zarządu, zwołuje on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia celem uzupełnienia zgodnie ze Statutem.

§ 37

Do zakresu obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

 2. Uchwalanie planów działania i projektu preliminarza Stowarzyszenia.

 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz organizacji.

 4. Wykonywanie zadań określonych statutem.

 5. Prowadzenie ewidencji członków i kartotek deklaracji członkowskich, stałe ich aktualizowanie, zbieranie składek członkowskich.

§ 38

Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

 2. Uchwały podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 3. Każdy członek Zarządu powinien mieć przydzielone określone zadania.

 

5. 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 39

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§ 40

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego.

§ 41

Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia i Sądu Koleżeńskiego.

§ 42

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 43

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

 2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia uwag o wykonywaniu preliminarza budżetu i o wynikach przeprowadzonych kontroli.

 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 

5. 4. Sąd Koleżeński.

§ 44

Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, które wybierają między sobą przewodniczącego.

§ 45

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia ani Komisji Rewizyjnej.

§ 46

Sąd Koleżeński orzeka w sprawach członków Stowarzyszenia w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia.

§ 47

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

§ 48

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 49

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary organizacyjne.

 1. Upomnienia.

 2. Nagany.

 3. Wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o:

- zawieszenie w działaniu

- wykluczenie

Rozdz. VI

 1. Finanse i majątek Stowarzyszenia

§ 50

Na majątek Stowarzyszenia składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

Fundusze:

 1. Składki członkowskie ustalone corocznie przez Walne Zgromadzenie

 2. Wpisowe

§ 51

Stowarzyszenie może przyjmować:

 1. Darowizny.

 2. Spadki.

 3. Zapisy.

 4. Otrzymywać dotacje.

§ 52

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 53

Dla ważności oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie, co najmniej dwóch członków Zarządu.

Rozdz. VII

7. Likwidacja Stowarzyszenia.

§ 54

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia.

§ 55

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu wyznaczeni na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§ 56

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Zgromadzenia Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

§ 57

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

 

Rozdz. VIII

8. Przepisy końcowe. 

§ 58

Zarząd Stowarzyszenia posługuje się pieczątką podłużną o następującej treści:

Stowarzyszenie Turystyczne

PIECHUR”

ul. Szprotawska 24

68 – 100 Żagań

oraz pieczątką okrągłą o treści:

Stowarzyszenie Turystyczne „PIECHUR” – Żagań - Zarząd

§ 59

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw nr 20 z dnia 10.04.1989r.)

  

Po zmianach z dnia 19.01.2013r.

Pliki do pobrania